خدایا،مراببخش به خاطر لحظه هایی که به یاد تو نبوده ام!
به خاطر سجده هایی که زود سراز مهر برداشته ام.
 خدایا ما را ببخش برای اینکه در کار خیر یا جا زدیم یا جار.
به خاطر همه درهایی که کوبیده ام و خانه تو نبوده اند.
به خاطر همه حاجاتی که از غیر تو خواسته ام.
به خاطر همه وعده هایی که تو به من دادی و من باور نکردم.
به خاطر همه آن چه که به خاطر سعادت من ازمن خواستی و من اعتماد نداشتم.
به خاطر تمام کارهایی که کردم وخواست تو نبود 
به خاطر همه آن چه که خواستی به من بفهمانی و من نفهمیدم.
به خاطر همه نعمت هایی که من شکر نکرده ام.
به خاطر همه مهربانی هایت که با گناه پاسخ دادم.
به خاطر همه چشم پوشی هایت که سوء استفاده کرده ام وگستاخ تر شده ام.
به خاطر همه آن چه در راه من خرج کرده ای و من هیچ در راه تو خرج نکرده ام.
مرا ببخش!نه به خاطر آن که من لیاقت بخشیده شدن دارم.بلكه تو شایسته بخشیدنی!
نه به خاطر آن که گناهان من بخشیدنی هستند.
به خاطر این که تو اهل عفو و مغفرتی وگذشت کار توست.
نه به خاطر این که من خوب شده ام،به خاطر این که تو خوبی!
مرا ببخش!نه به خاطرمن،به خاطر آن که گناهان من اول او را اذیت می کند.
به خاطر آن که گناهان من،غربت وآوارگی و غیبت او را تمدید می کند.
به خاطر آن که هر هفته اعمال مرا به دست او می دهند!
به خاطر آن که قرار است برزمین آقایی و سروری کند و گناهان من مانع این کار شده اند.
 به خاطر آن که دوستش داری و او تو را دوست دارد!
به خاطر آن که ناراحتی او ناراحتی توست.خوشحالی او خوشحال تو!
به خاطر امام زمان مرا ببخش!


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،