این ذکر با عدد خاص آن به شما ثروت و مکنت فراوانی را می دهد ولی شرطی دارد که از جمله آن صدقه دادن از آن مال نیز می باشد.

(۱۰۰۰۰) ده هزار مرتبه این ذکر را بگوید: یا غنی یا ملی یا وفی


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،