این تفسیر در یک مجلد به زبان فارسی شامل شرح بخشی از قرآن کریم است.و گزیده‌ای است از تفسیر جواهر القرآن احمد بن محمد تمیمی قمی که مؤلف نسخه آن را در سفر مکه هنگام اقامت در مدینه منوره مشاهده نموده سپس از آن انتخاب نمود با افزایشهایی در خواص سوره‌ها و دفع سحر و افسون شامل دوازده باب به عدد ائمه اثنی عشر (چنانکه خود در مقدمه تصریح نموده است) تدوین کرده است.
 عناوین ابواب چنین است.

باب اول-آیات و خواص سوره‌های در کشف قلوب و صفای باطن.
باب دوم-آیات و خواص سوره‌های در طلب جاه و منصب عالی.
باب سوم-آیات و خواص سوره‌های در گشایش کارها و فتح رزق و فتوحات.
باب چهارم-آیات و خواص سوره‌های در دفع امراض و بیماری.
باب پنجم-آیات و خواص سوره‌های در دفع سحر و جن و مانند اینها.
باب ششم-آیات و خواص سوره‌های در دفع دشمنان و حسودان.
باب هفتم-آیات و خواص سوره‌های در ادای قرض و حفظ بدن.
باب هشتم-آیات و خواص سوره‌های در دفع حرام خوردن و ناسزا گفتن.
باب نهم-آیات و خواص سوره‌های در اظهار دفاین و معادن.
باب دهم-آیات و خواص سوره‌های در تسخیر ارواح و جن.
باب یازدهم-آیات و خواص سوره‌های در محبت و الفت میان طالب و مطلوب.
باب دوازدهم-آیات و خواص سوره‌های در اوراد متفرقه به هر نیت


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،