از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند
 عبادت چیست ؟
فرمود :
عبادت خدمت کردن به خلق است....
پرسیدند چگونه؟

گفت اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال
 داری رضای خدا و مردم را در نظر
داشته باشی
این نامش عبادت است

پرسیدند :
پس نماز و روزه و خمس...
این ها چه هستند؟؟؟
گفت : اینها اطاعت هستند که باید
بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام
دهد تا انوار حق بگیرد...


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،