استفاده از قوای مادی در انجام امور خارق‌العاده است. مانند كاری كه معمولاً شعبده ‌بازان انجام می‌دهند.
 این افراد از توان نهفته در امكانات و وسایل مادی با ظرافت خاصی برای انجام كارهای عجیب وغریب بهره می‌گیرند.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،