آشنایی با سنگ دُر


دُر بر دو شکل کلی هست. کوهی و بیابانی و بشکل و رنگ بلور میباشد که دارای تللول میباشد و مروارید یکتا در صدف را هم دُر می گویند.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،