آشنایی با سنگ تورمالین


سنگی متبلور به رنگهای زرد ، سرخ ، بنفش که معادن آن در برزیل و برمه و آمریکا و سیبری وجود دارد.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،