خواص برخی اسماء الله به صورت زیر است :

خبیر ( همیشه آگاه)

 
 و الله بما تعلمون خبیرٌ
 
 ترجمه: همانا خداوند بدانچه می کند داناست .
 
 خبیر به عالمی اطلاق می شود که به باطن همه اشیا علم دارد و واقف به کلیه امور مخلوقات است.
 
 اگر کسی می خواهد به امری پنهانی دست پیدا کند روزی 100 مرتبه یا 812 مرتبه ذکر یا خبیر را بخواند
 
 
 واسع(گشایشگرو بی نیاز)
 
 والله سمیع علیم
 
 ترجمه: خدا بحقیقت ، توانگر و داناست.
 
 واسع آن غنی مطلق است که فقر را برطرف می کند و تمام حاجات را برآورده می کند و به رزق وسعت می بخشد.
 
 اگر کسی می خواهد در روزی و علم رزق پیدا کند هر روز 137 مرتبه « یاواسع» را بخواند و برای رفع ترس هم به همین تعداد بخواند


مجیب ( اجابت کننده)

ان ربی قریب مجیب

ترجمه: همانا خدا به همه نزدیک است و دعای خلق را می شنود و اجابت می کند .

اگر کسی می خواهد دعایش به درگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد 1001 مرتبه « المجیب» بگوید و به خداوند عرض حاجت نماید مایوس نگردد. و اگر در آخر دعا و حاجت خود از خدا 26 مرتبه این ذکر« یاسریعُ یا مجیبُ» بخواند دعایش مستجاب گردد.


فتاح(گشاینده)

هو الفتاح العلیم

ترجمه: او گره گشای مشکلات و دانای نامحدود است

خداوند متعال گشاینده تمام درهای بسته است لذا مفتاح تمام مشکلات و مسائل جهان آفرینش به دست آن کسی است که افتتاح خلقت به اوست

اگر کسی می خواهد حجابهای بین خود و خالق را برطرف کند دو کف دست را روی سینه گذاشته و 70 مرتبه این ذکر را بگوید« یافتاح»


هادی ( راهنما)

وکفا بربک هادیا و نصیرا

ترجمه: تنها خدای تو برای هدایت نصرت و یاری تو کافی است

هدایت دو نوع است تکوینی و تشریعی هدایت تکوینی برای تمام موجودات و مخلوقات وجود دارد و هدایت تشریعی علاوه بر هدایت تکو ینی که وجود دارد موجب ظهور فطرت انسانی شده و ارتباط بند ه را با خالق خود برقرار می سازد که برخوردار شدن از این هدایت بستگی به عظم و اراده انسان دارد هدای به معنای راهنما است و به کسی اطلاق می شود که واجد علم باشد

اگر کسی خواهان هدایت و معرفت به خدا است در هر شبانه روز 20 مرتبه اسم یا هادی را بخواند


شافی(شفادهنده امراض)

و اذامرضت فهویشفین

ترجمه:همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد.

الشافی یعنی شفا دهنده امراض روحی و جسمی و رازق عافیت بی واسطه و رفع کننده بلا به سبب اندکی از دعا.

اگر کسی برای دوای هر دردی ذکر«یا شافی» به عدد کبیرش 391مرتبه موجب شفا مریضی و باطن می شود و اگر برطعامی که مسموم شده بخوانید دفع سم شود. تعویذ نافع برای طعام: « بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله معافی بسم الله الذی لایضر مع اسمه شی فی الارض و لا فی السما و هو السمیع العلیم»

مکسر «الشافی» برای شفای مرض حامل آن مریض نافع است.


رزاق(بسیار روزی دهنده)

ان الله هو الرزاق ذولقوة المتین

ترجمه: به درستی که تنها خداوند روزی بخش و رزق دهنده خلایق است و هم او صاحب قوت و قدرت ابدی است پرودگار عالم به تمام موجودات به اندازه ظرفیتشان روزی می دهد مراد از رزق چیزی است که از آن منتفع توان شد خواه ماکول (خوردنی) خواه نوشیدنی خواه معارف و مکاشفات یا علوم حقه امثال آن که قلوب صافیه (دلهای بی غل و غش) به سبب آنها زنده گردد

اگر کسی بخواهد برکت و وسعت در امر معشیتش زیاد گردد این ذکر را « یارزاق» 308 مرتبه بخواند


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،