کسانی که احساس سنگینی، کسالت ترس دلشوره ب دارند با این سوره ها را هر کدام هفت مرتبه بر اب بخونند و تا هفت شب یا سه شب غسل کنند و به اطراف منزل بپاشند
حمد،توحید،فلق،ناس،آیة الکرسی،فیل،پنج آیه اول جن،ده آیه اول صافات
این عمل باطل السحر بسیار قوی هست.

 تا سه شب پشت سر هم بعدش هر وقت حمام کردید
آموزش : یک پارچ آب میاری سوره ها رو هرکدوم هفت بار میخونی وفوت میکنی برآب بعدش شامپو میریزی تو پارچ آپ وبا اون غسل میکنی تا سه شب پشت سر هم با این شامپو غسل کن

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،