سوال و جواب  مرد اعرابی  با رسول اکرم


«صلی الله علیه وآله وسلم» میخواهم گناه نکنم .
فرمود دروغ نگو

میخواهم داناترین مردم باشم
فرمود ازخدا بترس

میخواهم از خالصان باشم
فرمود شب و روز قرآن بخوان

میخواهم همیشه دلم زنده باشد
فرمود مرگ را فراموش نکن

میخواهم همیشه در رحمت حق باشم
فرمود به خلق خدا نیکی کن

میخواهم از دشمن به من آفتی نرسد
فرمودهمیشه توکل به خدا کن


 میخواهم در جمع مردم خوار نباشم
 فرمود  پرهیز کار باش

 میخواهم عمرم طولانی باشد
 فرمود صله رحم کن

 میخواهم روزی من وسیع باشد
 فرمود همیشه باوضو باش

 میخواهم به آتش دوزخ نسوزم
 فرمود  چشم و زبان خود را ببند

 میخواهم سنگین ترین مردم باشم
 فرمود از کسی چیزی مخواه

 میخواهم مال من بیشتر شود
 فرمود مداومت کن به سوره واقعه هر شب

 میخواهم فردای قیامت ایمن باشم .
 فرمود در میان شام و خفتن  به ذکر خدا مشغول باش

 میخواهم باحضورقلب نمازهایم رابخوانم
 فرمود  در وضو گرفتن  بسیار دقت کن

 میخواهم در نامه اعمالم گناه نباشد
 فرمود
 به پدر و مادرت نیکی کن
 به مادر و پدرت نیکی کن
 به مادر و پدرت نیکی کن

 میخواهم برای من عذاب قبر نباشد
 فرمود لباس خود را پاک نگه دار

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،