گویند اگر سه بار (آیة الكرسی )( آیات 225 تا 257 ) سوره بقره را بر آب بخواند روی خود را با آن بشوید و دو ركعت نماز بگذارد و در هر ركعت یك مرتبه حمد یك مرتبه آیةالكرسی را بخواند ، هر مرادی داشته باشد حاصل شود
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،