سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات می فرماید
 
 ابن عبّاس رضى اللَّه عنه روایت می كند كه بر رسول خدا صلّى الله علیه و آله داخل شدم دیدم كه حضرت خندان و بسیار خوشحال هستند. عرض كردم: چه خبر است فداى شما باد پدر و مادرم اى رسول خدا؟ پس فرمودند: یا ابن عبّاس جبرئیل نزد من آمد در حالى كه به دست او صحیفه اى بود كه در آن دعائى از جهت كرامت من و از براى امّت من نوشته شده بود.
پس جبرئیل گفت كه: یا محمّد این را بگیر و بخوان آنچه را كه در اوست و آن را تعظیم نماى. پس بدرستى كه این گنجى از گنجهاى آخرت است و این دعائى است كه خداى تعالى به تو و به امّت تو اكرام نموده است. پس گفتم: یا جبرئیل آن كدام است؟ پس جبرئیل كه رحمت خدا بر او و بر همه فرشتگان مقرّب باد گفت كه آن سبحان اللَّه العظیم بحمده است. ابن طاوس گوید كه:
  مقدّم میدارم اوّلا ذكر ثواب این دعا را تا سبحان اللَّه العظیم» پس میگویم كه: حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله فرمودند:
  [اى جبرئیل] و چه چیز است ثواب كسى كه این دعا را بخواند؟
  پس جبرئیل گفت:

یا محمّد مرا از ثوابى سؤال نمودهاى كه آن را نمیداند مگر خداى تعالى، اگر همه دریاها مركب و درختها قلم و فرشتگان آسمانها نویسنده بگردند و ثواب این را به قدر هزار برابر مدّت بقاء دنیا بنویسند، هر آینه مركّب برطرف میشود و قلمها شكسته میشود و به یكدهم از ثواب آن نمیرسند

اى محمد قسم به حقّ كسى كه ترا به راستى به پیغمبرى فرستاده است كه نیست مردى و نه زنى كه این دعا را بخواند مگر آن كه خداى تعالى از براى او ثواب چهار تن از فرشتگان و چهار پیغمبر را بنویسد.امّا پیغمبران پس اوّلا ثواب تو را اى محمّد و ثواب عیسى و ثواب موسى و ثواب ابراهیم علیهم السّلام را و امّا فرشتگان پس اوّلا ثواب مرا و ثواب اسرافیل و ثواب میكائیل و ثواب عزرائیل را. اى محمّد هر مردى یا زنى كه این دعا را در مدّت عمر خود بیست مرتبه بخواند پس به درستى كه خداى تعالى او را به آتش جهنم عذاب نمىكند و هر چند از گناهان او باشد مثل كف دریاها و قطرههاى باران و عدد ستارهها و وزن عرش و كرسى و لوح و قلم و ریگ و موى و كرك و آفریدههاى بهشت و دوزخ كه خداى تعالى آن گناهان را می آمرزد و از براى او به عوض هر گناهى هزار حسنه مىنویسد.

 اى محمّد و اگر آن شخص را همّى یا غمّى یا آزارى یا بیمارى یا علّتى یا تشنگى یا ترسى باشد و این دعا را سه مرتبه بخواند، خداى تعالى حاجت او را بر می آورد و شخصى كه از شیر یا از گرگ بترسد یا داخل شدن بر پادشاه ظالمى را اراده داشته باشد و این دعا را بخواند، پس خداى تبارك و تعالى از او هر بدى و مكروهى و آفتى را به حول و قوّت خود منع میكند، كسى كه این دعا را یك مرتبه در جنگ بخواند خداى تعالى او را قوّت هفتاد كس از جماعت حرب كنندگان را قوّت میدهد و كسى كه این دعا را بر درد سر یا درد شقیقه یا درد شكم یا بر آزار چشم یا بر گزیدن مارى یا عقربى بخواند خداى تعالى همه آنها را برطرف میكند. اى محمّد كسى كه به این دعا اعتقاد نیاورد پس او از من برى است و كسى كه آن را انكار نماید، پس به درستى كه از او بركت و خیر برطرف میشود. پس پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمودند كه: اى جبرئیل از چه این دعا بر همه دعاها تفضیل داده شده است؟ جبرئیل عرض كرد: از جهت آن كه اسم اعظم خداى تعالى در آن است و كسى كه این دعا را بخواند قوّت حافظه و شعور و علم و عمر و صحّت بدن او چندین برابر زیاده مىگردد و خداى تعالى از او هفتاد آفت از آفات دنیا و هفتصد آفت از آفتهاى آخرت را دفع می نماید.

دعای بسیار مجرب و سریع العجابه، گنج دنیا و آخرت، پیامبر اکر، جبرئیل


کلمات توضیحی: دعای بسیار مجرب، دعایی سریع العجابه، گنج دنیا و آخرت، دعایی جرئیل توصیه کرده، دعای توصیه شده حضترت محمد، پر فضیلت ترین دعا، ثواب مافوق تصور برای دعا، بهترین دعا کدام است، مجرب ترین دعای توصیه شده امامان کدام است؟


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،