رضایت به مقدرات امر خدا شرط فائق آمدن بر مشکلات و گرفتاریهاست.

فقـط کافیـست هنگـام گـرفتاری بگـویید

الهــــی رضــــاً برضــــائک
خدایا راضیم به رضایت

 تا محال عـالـم بشودموضوع : عکس و مطالب خواندنی،