یا محمود فی كل افعاله فلا تبلغ الا وهام کنه ثنائه ومجده
مردانی از غیب بسویت میایند و هیچ چیز بر تو پوشیده نیست و نباید به کسی بگویی


یا مبدع المبدعات لم یحتج فی انشاءها معینا من خلقه

آگاهی از حقایق و علوم مخفی وغیب99بار در روزیا قاهر یا ذالبطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامه

زبان بندی و جلب قلوب.این اسم بر پیشانی عزرائیل است و با آن قبض روح میکند


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،