امیرالمومنین علیه السلام فرمود شنیدم از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله هر كس ترك كند نماز را از روى جهالت و نداند چقدر باید قضا كند
شب دوشنبه پنجاه ركعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد.
روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه ركعت (25 نماز دو ركعتى ) با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار كند.
این عمل مطابق با صد سال نماز قضا شده خدا حساب مى فرماید ولى اگر بداند چقدر قضاء دارد باید همه آن را بجا آورد.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،