(کتیبه پایکولی) : درجنوب سلیمانیه عراق برج مکعب شکلی قرار داشته که بر روی آن پیکره بزرگی از نرسی نقش گردیده بوده و در کنار آن کتیبه ای به زبان پهلوی ساسانی و اشکانی ضمن معرفی نرسی ، به شرح در گذشت بهرام دوم و حرکت نرسی از ارمنستان ( مقر فرمان رواییش در زمان سلطنت بهرام دوم )  به سوی ایران و ملاقاتش با بزرگان ساسانی در پایکولی و سپس  شکست بهرام سوم ( پسر بهرام دوم ) و به سلطنت رسیدن نرسی و اسامی یاری دهندگانش و صلح با رومیان می پردازد . قسمت زیادی ازاین برج هم اکنون ویران و قطعاتش در محل پراکنده است .
(کتیبه بیشاپور) : بیشاپور شهری است باستانی واقع در کازرون کنونی که شاپور اول به یمن پیروزی بر امپراتور روم آن را بنا نموده است . تنگ چوگان واقع در این محل شامل تعدادی نقش برجسته با شکوه از دوره ساسانی است که  بر زیر نقش برجسته ای از بهرام ، کتیبه ای نقر شده است که به اصل و نسب نرسی اشاره دارد .
(کتیبه های شاپور اول) شاپور پسر اردشیر و جانشین مقتدر وی است که از او کتیبه های زیر به جا مانده است:

 ( کتیبه حاجی آباد) فارس که حاوی معرفی اصل و نسب شاپور وگزارشی از تیر اندازی وی در آن محل است.

( کتیبه تنگ براق) در نزدیکی حاجی آباد که خلاصه ای از کتیبه فوق است .

(کتیبه کعبه زرتشت) اسم اصلی محل نگهداری درفش کاویانی می باشد : این کتیبه بر روی بنای مکعبی شکل واقع در نقش رستم به سه زبان پارتی ، فارسی میانه و یونانی و معروف به کعبه زرتشت نگاشته شده است. شاپور در این کتیبه ضمن معرفی خود به نام استانهای ایران و سه لشکر کشی سپاه ایران به روم و شکست امپراتور گردیانوس و والرین و سرزمینهای فتح شده نیز اشاره می کند . وی در پایان تاکید می کند که این پیروزیها را به یاری یزدان به دست آورده و دیگران را به امور خیریه توصیه می کند .

 (کتیبه نقش رجب) : این نقش بر روی صخره ای واقع در سه کیلومتری شمال تخت جمشید حجاری شده و ضمن نمایش نقش شاپور و همراهانش کتیبه ای سه زبانی دارد که به اصل و نسب شاپور اشاره دارد .

(کتیبه نقش رستم) : در کنار نقش برجسته و صحنه ای با شکوه از پیروزی شاپور بر امپراتور روم کتیبه ای یونانی ، اصل و نسب شاپور را ذکر می کند . احتمالا کتیبه های ایرانی از بین رفته اند.


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،