متن سنگ نبشته داریوش

          بند یک
 
1- خدای بزرگ است اهورا مزدا
2- که این زمین را آفرید
3- که آن آسمان را آفرید
4- که مردم را آفرید
5- که شادی را آفرید
6- ... از برای مردم
7- که داریوش را شاه کرد
8- یک شاه ....
 9-... از بسیاری
10- یک فرمانروا ...
11- ... از بسیاری
 
         بند دو
 
12- من داریوش هستم
13- شاه بزرگ
14- شاه شاهان
15- شاه کشورها ...
16- ... که همه گونه مردم دارند
17- شاه در این زمین بزرگ
18- ... دور و پهناور
19- پسر ویشتاسب
20- هخامنشی
متن سنگ نبشته خشایارشا
         بند یک
 
1- خدای بزرگ است اهورا مزدا
2- که بزرگ ترین خداست
3- که این زمین را آفرید
4- که آن آسمان را آفرید
5- که مردم را آفرید
6- که شادی را آفرید
7- ... از برای مردم
8- که خشایارشا را شاه کرد
9- یک شاه از بسیاری
10- یک فرمانروا ...
11- ... از بسیاری
      
        بند دو

12- من خشایارشا هستم
13- شاه بزرگ
14- شاه شاهان
15- شاه کشورها ...
16- که همه گونه مردم دارند.
17- شاه در این زمین بزرگ
18- ... دور و پهناور
19- پسر داریوش شاه
20- هخامنشی
منبع : جغرافیای تاریخی و زیست گاههای الوند


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،