از امام صادق(ع) پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟

فرمودند بر چهار اصل:
1-دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد،پس آرام شدم؛
2-دانستم که خدا مرا می بیند،پس حیا کردم؛
3-دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد،پس تلاش کردم؛
4-دانستم که پایان کارم مرگ نیست،پس مهیا شدم؛

بحارالانوار،ج75،ص228
مستدرک الوسائل،ج
12
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،