همواره شنیده ایم که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.
اما آیا واقعآ وقتیکه همه یک کاری را می کنند معنی اش این است که آن کار خوب است؟؟
 اگر به کلمه ی "اکثرالناس" در قرآن نگاه بکنیم میبینیم:

✖️ لایعلمون (نمیدانند)
✖️ لایشکرون (شکرگذاری نمیکنند)
✖️ لایومنون (ایمان نمی آورند)

و اگر کلمه ی "أکثرهم" را بنگریم:
✖️ فاسقون (فاسق هستند)
✖️یجهلون (جهل می ورزند)
✖️ معرضون (روی برگردانند)
✖️ لایعقلون (اندیشه نمیکنند)
✖️ لایسمعون (نمیشنوند)

**  "بندگان صالح" از افراد "قلیل و اندک" میباشند که خدای بلند مرتبه فرمود:
✔️و قلیل من عبادی الشکور
(اندکی از بندگانم سپاسگزارند)
✔️و ما آمن معه الا قلیل
(و همراه او جز عده ای قلیل ایمان نیاوردند)
✔️ثلة من الاولین و قلیل من الآخرین)
(گروه کثیری از امت های نخستین هستند و گروه اندکی از امت آخرین)

"زیاد بودن" معیار حق بودن نیست...
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،