ادعیه هنگام وضو
آیت الکرسی یک بار
صلوات ده هزار یک بار


ادعیه بعد از نمازها
آیت الکرسی یک بار
صلوات ده هزاری یک بار
ذکر یونسیه یک بار
ذکرفسیکفیکهم الله یک بار
ذکرواوفوض وامری یک بار
سه ذکر اسما ادریسه 

اذکارقبل ازخواب
ختم قرآن با سه بارتوحید
شفاعت پیامبربا سه بارصلوات.
خشنودی مومنین با سه باراستغفار
حج وعمره رفتن با سه بارتسبیحات اربعه
خواندن قدروفلق وناس وآیت الکرسی
خواندن استتغفارمومنین وصلوات ده هزاری
ذکریفعل الله مایشاءبقدرته ویحکم مایریدبعزته  سه بار

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،