جهت قضای هر حاجتی و حاجت روایی سریع این عبارت را هزار مرتبه بخوانید, بسیار مجرب است

برآورده شدن سریع حاجت - دعای حاجت روایی سریع - 3

و در اوغات فراقت,این ذکر بسیار تکرار شود

برآورده شدن سریع حاجت - دعای حاجت روایی سریع - 3

برگرفته از کتاب مجربات باقر

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،