اگردر منزلتان یاهرجای دیگری بدون دلیل به خانه یاسمت شما سنگ پرتاب می شود وانسانی را نیافتید ,بدانیدکه این سنگ اندازی ازجانب اجنی موذی میباشد وبنده عملا این سنگ اندازی را دیده ام .برای دفع این سنگ اندازه این دستور بسیار مجرب است .
دستوراینست:
ابتداخوب دقت کنید که سنگ ها از کدام سمت پرتاب می شوند.برروی یکی از سنگهای پرتاب شده این دعا را خوانده وبه سنگ فوت کرده وآن رابه همان جهتی که از آن پرتاب شده , دوباره برگردانید

سنگ اندازی جن ها و دعای دفع سنگ اندازی اجنه

نکته مهم: اگرنتوانستید مسیر پرتاب سنگهاراتشخیص دهید یاسنگهاموقعی پرتاب می شوند که شما حضور ندارید. بهترین حالت این است که بروی چهارسنگ از سنگهای پرتاب شده وبه صورت تک تک دعا را بخوانیدوفوت کنید وهرکدام رابه یکی ازچهارجهت پرتاب
نمایید.


برگرفته از کتاب مجربات باقر


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،